Podmienky používania webového sídla a 

GDPR

Podmienky použitia

Používaním týchto stránok súhlasíte s týmito podmienkami. Ak s nasledujúcimi podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte toto webové sídlo.

 

Niektoré právne obmedzenia

Občianske združenie Divadlo na TrakOch, prevádzkovateľ obsahu webového sídla divadlonatrakoch.sk, vám dáva oprávnenie prezerať a sťahovať materiály z tohto webového servera výhradne pre vaše osobné nekomerčné použitie a za predpokladu, že všetky doložky týkajúce sa autorských a iných vlastníckych práv, ktoré sú súčasťou pôvodných materiálov, zachováte vo všetkých kópiách týchto materiálov. Materiály, ktoré sa nachádzajú na tomto webovom serveri, nesmiete v žiadnom prípade upravovať, reprodukovať alebo verejne vystavovať, predvádzať či šíriť alebo inak používať na žiadny verejný či komerčný účel. Materiály na tomto webovom serveri sú chránené autorským právom a akékoľvek ich neoprávnené použitie môže znamenať porušenie zákonov o autorských právach, zákonov o ochranných známkach a iných zákonov. Ak porušíte niektorú z týchto podmienok, vaše oprávnenie používať tento webový server sa automaticky ukončí a musíte ihneď zničiť všetky materiály, ktoré ste si stiahli alebo vytlačili.

 

Odmietnutie zodpovednosti

Materiály (vrátane celého softvéru) a služby poskytované na tomto webovom serveri sú poskytované „tak, ako sú“, tzn. Bez záruk akéhokoľvek druhu vrátane záruky vhodnosti na konkrétny účel či záruky neporušovania duševného vlastníctva. Záväzky občianskeho združenia Divadlo na TrakOch týkajúce sa poskytovaných služieb sú určené výhradne zmluvami, na základe ktorých sú poskytované. Ďalej Divadlo na TrakOch neručí za správnosť a úplnosť materiálov, softvéru a služieb na tomto webovom serveri. Divadlo na TrakOch môže kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia vykonávať zmeny v materiáloch na tomto webovom serveri alebo zmeny služieb a cien v týchto materiáloch. Materiály a služby na tomto webovom serveri nemusia byť aktuálne a Divadlo na TrakOch sa nezaväzuje, že bude materiály a služby na tomto webovom serveri aktualizovať.

 

Obmedzenia zodpovednosti

Divadlo na TrakOch, jej dodávatelia ani iné tretie strany spomenuté na tomto webovom serveri nebudú v žiadnom prípade zodpovedať za žiadne škody akéhokoľvek druhu (vrátane, ale bez obmedzenia tých škôd, ktoré sú dôsledkom ušlých ziskov, straty dát alebo prerušenia obchodov) spôsobené používaním, neschopnosťou používať alebo na základe výsledkov používania tohto webového servera, akéhokoľvek servera, na ktorý tento server odkazuje, alebo materiálov a informácií obsiahnutých na ktoromkoľvek alebo na všetkých webových serveroch, či na základe záruky, zmluvy, deliktu, alebo akýchkoľvek právnych teórií a bez ohľadu na to, či Divadlo na TrakOch bola alebo nebola na možnosť vzniku takýchto škôd upozornená. Ak používanie materiálov, informácií či služieb z tohto webového servera bude mať za následok nutnosť údržby, nastavenia alebo opravy zariadenia či dát, ponesiete všetky náklady s tým spojené.

 

Podmienky, ktorým sa používateľ podriaďuje

Občianske združenie Divadlo na TrakOch od vás prostredníctvom tohto webového servera nechce prijímať dôverné ani chránené informácie. Žiadne materiály, informácie alebo iné oznámenia, ktoré prenesiete alebo zašlete na tento webový server, nebudú považované za dôverné ani za chránené. Divadlo na TrakOch nebude mať k takým správam žiadne záväzky. Občianske združenie Divadlo na TrakOch a osoby ňou poverené budú môcť kopírovať, zverejňovať, šíriť a inak používať všetky také oznámenia, vyobrazenia, zvuky, texty a iné súčasti na akékoľvek komerčné alebo nekomerčné účely.

 

Ochrana osobných údajov a nastavenia cookies

Kliknite na dokument Nastavenia Cookies na zobrazenie informácií týkajúcich sa ochrany osobných údajov a nastavenia cookies.

 

Odkazy na webové sídla tretích strán

Môžete vytvárať odkazy na toto webové sídlo z iných webových sídiel, musíte však dodržať nasledujúce podmienky:
– odkazy môžu odkazovať na obsah tohto webového sídla, ale nesmú ho replikovať,
– odkazy by nemali vytvárať zdanie prostredia prehliadača či okraja okolo obsahov tohto webového sídla,
– nemali by naznačovať, že Občianske združenie Divadlo na TrakOch schvaľuje dané stránky či produkty,
– nemali by nesprávne prezentovať vzťah k Občianske združenie Divadlo na TrakOch,
nemali by prezentovať nepravdivé informácie o službách Občianske združenie Divadlo na TrakOch,
– nemali by obsahovať obsah, ktorý by mohol byť vykladaný ako nechutný, urážlivý alebo kontroverzný,
– mali by obsahovať obsah vhodný pre všetky vekové skupiny.

Ochranné známky

Produkty alebo názvy spoločností uvedené na tomto webovom sídle môžu byť ochrannými známkami alebo servisnými známkami príslušných vlastníkov.

Divadlo na TrakOch

OBČIANSKE ZDRUŽENIE DIVADLO NA TRAKOCH

O nás

Vymyslel si si,
tak si zrealizuj!

Aj vďaka tomuto autorskému motivačnému citátu funguje Divadlo na TrakOch nepretržite od r. 2001.